Algemene Voorwaarden

VERENIGING RIGDZIN COMMUNITY NEDERLAND te noemen Rigdzin Community Nederland

1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan programma’s van Rigdzin Community Nederland zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

  • zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of 
  • wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma.

2. KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

In het geval er aan deelname aan een programma, een kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit kennismakingsgesprek. Het staat Rigdzin Community Nederland vrij om op basis van dit gesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. 

3. KOPEN VIA HET INTERNET

Bij inschrijving heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Rigdzin Community Nederland is telefonisch te bereiken op 06-24234694 en per mail via info@rigdzin.nl.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur direct per Ideal betaald. 

Indien niet direct bij inschrijving online wordt betaald, dient het bedrag direct te worden voldaan door overschrijving. 

Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. 

Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Rigdzin Community Nederland dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

Bij creditering zal Rigdzin Community Nederland de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de correspondentie terugstorten.

5. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.

2. Bij annulering na 14 dagen en tot 3 dagen voor de start van het programma wordt 25% van het inschrijfbedrag gerekend.

3. Bij annulering korter dan 3 dagen voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

4. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Rigdzin Community Nederland), wordt slechts 10% van het inschrijfbedrag als administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. Bij online programma’s waarbij er geen huisvestings- en reiskosten betaald moeten worden door het centrum, wordt er volledige restitutie verleend bij annulering tot aanvang van het programma. 

6. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Rigdzin Community Nederland en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

7. AFGELASTEN VAN TEACHINGS, PROGRAMMA’S, PRACTICES

Rigdzin Community Nederland heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere programmadagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen het gehele programma-onderdeel te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een programma vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van het programma ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Rigdzin Community Nederland vergoedt maximaal het bedrag dat betaald is door de geregistreerde.

8. ALGEMENE OPMERKINGEN

8.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rigdzin Community Nederland.

8.2 Rigdzin Community Nederland zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

8.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8.4 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

9. KLACHTENREGLEMENT

Rigdzin Community Nederland hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Waar mensen zijn, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze activiteiten of een ander aspect van Rigdzin Community Nederland, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. 

1. Indienen van een klacht. Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kunnen komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw K. Shehadeh, voorzitter.

2. Verloop van de klachtenprocedure

  • De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
  • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. 
  • Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd. 
  • Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. 

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om. 

3. Bewaartermijn

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard. 

10. COPYRIGHT EN RECHTEN

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van het Rigdzin Community Nederland (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Rigdzin Community Nederland en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.rigdzin.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Vereniging Rigdzin Community Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34387261.

ADRESGEGEVENS: 

Rigdzin Community Nederland, 

Prinses Irenelaan 200,

2273DE Voorburg

info@rigdzin.nl

www.rigdzin.nl